دوره 15، شماره 1 - ( پاییز و زمستان 1398 )                   جلد 15 شماره 1 صفحات 29-40 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghandharimotlagh M, Fotouhi F, Ghandharimotlagh B, Jouya H. Evaluation of dentistry fear in 3-8 years old children referred to Shahid Sadoughi Dental School in Yazd. ijpd. 2019; 15 (1) :29-40
URL: http://journal.iapd.ir/article-1-234-fa.html
قندهاری مطلق مهدی، فتوحی فائزه، قندهاری مطلق بنت الهدا، جویا حسین. بررسی ترس از دندانپزشکی کودکان 8-3 ساله مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد. مجله دندانپزشکی کودکان ایران. 1398; 15 (1) :29-40

URL: http://journal.iapd.ir/article-1-234-fa.html


مربی، بخش دندانپزشکی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران
چکیده:   (885 مشاهده)
زمینه و هدف: ترس از دندانپزشکی، یک عامل کلیدی در جلوگیری از مراجعه کودکان، تاخیر و حتی لغو قرار ملاقات دندانپزشکی محسوب میشود.از این رو مطالعه حاضر با هدف شناسایی ترس از دندان پزشکی کودکان 8-3 ساله مراجعه کننده  به بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده دندان پزشکی شهید صندوقی یزد و مقایسه این دو گروه با هم در سال 1396-1395 انجام شد.
 
مواد و روش ها: در این مطالعه ، تعداد 158 کودک 8-3 ساله مراجعه کننده به بخش دندان پزشکی کودکان، انتخاب و از پرسشنامه (CFSS-DS) جهت ارزیابی ترس و اضطراب و فرانکل برای ارزیابی رفتار کودک استفاده گردید. داده ها پس از جمع آوری در محیط نرم افزار SPSS17 وارد کامپیوتر شده و از آزمون های آماری T-test و ANOVA استفاده گردید.
 
یافته ها: تعداد، 124 نفر(5/78درصد) با رنج سنی 3 تا 6 سال و 34 نفر (5/21درصد) با رنج سنی 6 تا 8 سال، (58درصد) پسر و (42درصد) دختر بودند. میانگین نمره مقیاس CFSS-DS در کودکان مورد بررسی، 55/10±60/45 با حداقل میزان 21 و حداکثر میزان 66 و میانگین نمره مقیاس فرانکل 06/1±71/2  با حداقل میزان 1 و حداکثر میزان 4 بوده است. طبق این نتایج بین نمره مقیاس CFSS-DS و نمره مقیاس فرانکل با متغیر سن، همبستگی معناداری دیده شد (000/0= P) و با فرانکل ارتباط مثبت معنادار وجود داشت (001/0= P).
 
نتیجه گیری: به نظر می رسد که اقدامات دندانپزشکی در کودکان 3-6 ساله با ترس و استرس بیشتری نسبت به گروه 6-8 سال بوده و نگرش کودکان نسبت به  دندانپزشکی خنثی (بین مثبت و منفی) است و افزایش سن، موثرترین فاکتور بر کاهش ترس و استرس کودکان و مثبت کردن نگرش آنها بوده است.
 
 
واژه‌های کلیدی: ترس، دندانپزشکی، کودک.
متن کامل [PDF 1279 kb]   (188 دریافت)    

نوع مقاله: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/7/4 | پذیرش: 1398/7/4 | انتشار: 1398/7/4

فهرست منابع
1. Carrillo-Diaz M, Crego A, Armfield JM, Romero-Maroto M. Treatment experience, frequency of dental visits, and children's dental fear: a cognitive approach. Eur J Oral Sci 2012;120(1):75-81. [DOI:10.1111/j.1600-0722.2011.00921.x] [PMID]
2. Aartman IH, van Everdingen T, Hoogstraten J, Schuurs AH. Self-report measurements of dental anxiety and fear in children: a critical assessment. ASDC J Dent Child 1998;65(4):252-8, 229-30.
3. El-Housseiny AA, Alamoudi NM, Farsi NM, El Derwi DA. Characteristics of dental fear among Arabic-speaking children: a descriptive study. BMC Oral Health 2014;14:118. [DOI:10.1186/1472-6831-14-118] [PMID] [PMCID]
4. Raj S, Agarwal M, Aradhya K, Konde S, Nagakishore V. Evaluation of Dental Fear in Children during Dental Visit using Children's Fear Survey Schedule-Dental Subscale. Int J Clin Pediatr Dent 2013;6(1):12-5. [DOI:10.5005/jp-journals-10005-1178] [PMID] [PMCID]
5. Klingberg G. Dental fear and behavior control problems. In Koch GP. Pediatric Dentistry: A clinical approach.: Wiley-Blackwell; 2009.
6. de Carvalho RW, de Carvalho Bezerra Falcao PG, de Luna Campos GJ, de Souza Andrade ES, do Egito Vasconcelos BC, da Silva Pereira MA. Prevalence and predictive factors of dental anxiety in Brazilian adolescents. J Dent Child (Chic) 2013;80(1):41-6.
7. Ma L, Wang M, Jing Q, Zhao J, Wan K, Xu Q. Reliability and validity of the Chinese version of the Children's Fear SurveySchedule-Dental Subscale. Int J Paediatr Dent 2015;25(2):110-6. [DOI:10.1111/ipd.12106] [PMID]
8. ten Berg M. Dental fear in children: clinical consequences. Suggested behaviour management strategies in treating children with dental fear. Eur Arch Paediatr Dent 2008;9 Suppl 1:41-6. [DOI:10.1007/BF03262655]
9. Ingman KA, Ollendick TH, Akande A. Cross-cultural aspects of fears in African children and adolescents. Behav Res Ther 1999;37(4):337-45. [DOI:10.1016/S0005-7967(98)00108-9]
10. Bajric E, Kobaslija S, Juric H. Reliability and validity of Dental Subscale of the Children's Fear Survey Schedule (CFSS-DS) in children in Bosnia and Herzegovina. Bosn J Basic Med Sci 2011;11(4):214-8. [DOI:10.17305/bjbms.2011.2549] [PMID] [PMCID]
11. El-Housseiny AA, Alsadat FA, Alamoudi NM, El Derwi DA, Farsi NM, Attar MH, et al. Reliability and validity of the Children's Fear Survey Schedule-Dental Subscalefor Arabic-speaking children: a cross-sectional study. BMC Oral Health 2016;16:49. [DOI:10.1186/s12903-016-0205-0] [PMID] [PMCID]
12. Lalic M, Aleksic E, Milic J, Malesevic A, Jovicic B. Reliability and validity of the Serbian version of Children's Dental Fear Questionnaire. Vojnosanit Pregl 2015;72(7):602-7. [DOI:10.2298/VSP140209036L] [PMID]
13. Akbay Oba A, Dulgergil CT, Sonmez IS. Prevalence of dental anxiety in 7- to 11-year-old children and its relationship to dental caries. Med Princ Pract 2009;18(6):453-7. [DOI:10.1159/000235894] [PMID]
14. Alvesalo I, Murtomaa H, Milgrom P, Honkanen A, Karjalainen M, Tay KM. The Dental Fear Survey Schedule: a study with Finnish children. Int J Paediatr Dent 1993;3(4):193-8. [DOI:10.1111/j.1365-263X.1993.tb00083.x] [PMID]
15. Chellappah NK, Vignehsa H, Milgrom P, Lam LG. Prevalence of dental anxiety and fear in children in Singapore. Community Dent Oral Epidemiol 1990;18(5):269-71. [DOI:10.1111/j.1600-0528.1990.tb00075.x] [PMID]
16. Ilieva E, Veleganova V, Petrova S, Belcheva A. A study on fear provoking factors in students from the town of Plovdiv. Folia Med (Plovdiv) 2001;43(1-2):16-9.
17. Majstorovic M, Veerkamp JS, Skrinjaric I. Reliability and validity of measures used in assessing dental anxiety in 5- to 15-year-old Croatian children. Eur J Paediatr Dent 2003;4(4):197-202.
18. ten Berge M, Hoogstraten J, Veerkamp JS, Prins PJ. The Dental Subscale of the Children's Fear Survey Schedule: a factor analytic study inThe Netherlands. Community Dent Oral Epidemiol 1998;26(5):340-3. [DOI:10.1111/j.1600-0528.1998.tb01970.x] [PMID]
19. ten Berge M, Veerkamp JS, Hoogstraten J, Prins PJ. Childhood dental fear in the Netherlands: prevalence and normative data. Community Dent Oral Epidemiol 2002;30(2):101-7. [DOI:10.1034/j.1600-0528.2002.300203.x] [PMID]
20. D'Alessandro G, Alkhamis N, Mattarozzi K, Mazzetti M, Piana G. Fear of dental pain in Italian children: child personality traits and parental dental fear. J Public Health Dent 2015. [DOI:10.1111/jphd.12127] [PMID]
21. Luoto A, Tolvanen M, Rantavuori K, Pohjola V, Karlsson L, Lahti S. Individualchanges in dental fear among children and parents: a longitudinal study. Acta Odontol Scand 2014;72(8):942-7. [DOI:10.3109/00016357.2014.923582] [PMID]
22. Javadinejad S, Tahmourespour S, Ghasemi D, Yazdi F. The Relationship Between 6 to 8 year Oldchildren's dental fear and their parents' fear. Knowledge & Research in Applied Psychology 2013;14(4):4-17.
23. Dean J. McDonald and Avery's Dentistry for the Child and Adolescent. 10th ed. St.Louis: Mosby; 2016.
24. Salem K, Kousha M, Anissian A, Shahabi A. Dental Fear and Concomitant Factors in 3-6 Year-old Children. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects 2012;6(2):70-4.
25. Lee CY, Chang YY, Huang ST. Prevalence of dental anxiety among 5- to 8-year-old Taiwanese children. J Public Health Dent 2007;67(1):36-41. [DOI:10.1111/j.1752-7325.2007.00006.x] [PMID]
26. Raducanu AM, Feraru V, Herteliu C. Assessment of the prevalence if dental fear and its causes among children and adolescents attending a department of paediatric dentistry in Bucharest. OHDMBSC 2009;8:42-9.
27. Humphris G, King K. The prevalence of dental anxiety across previous distressing experiences. J Anxiety Disord 2011;25(2):232-6. [DOI:10.1016/j.janxdis.2010.09.007] [PMID]
28. Krikken JB, van Wijk AJ, ten Cate JM, Veerkamp JS. Measuring dental fear using the CFSS-DS. Do children and parents agree? Int J Paediatr Dent 2013;23(2):94-100. [DOI:10.1111/j.1365-263X.2012.01228.x] [PMID]
29. Klein U, Manangkil R, DeWitt P. Parents' Ability to Assess Dental Fear in their Six- to 10-year-old Children. Pediatr Dent 2015;37(5):436-41.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دندانپزشکی کودکان ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Iranian Journal of Pediatric Dentistry

Designed & Developed by : Yektaweb