[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 11، شماره 1 - ( مجله دندانپزشکی کودکان ایران 1395 ) ::
جلد 11 شماره 1 صفحات 12-16 برگشت به فهرست نسخه ها
دانش، نگرش و عملکرد والدین در باره سلامت دهان
دکتر پرستو گایینی
چکیده:   (241 مشاهده)

سلامت دهان و دندان در دهه­های اخیر با تحولات شگرفی روبرو شده است. در جوامع توسعه یافته پوسیدگی دندان در حال کاهش بوده، ولی ابعاد آن در کشورهای در حال توسعه وسیع­تر می باشد و به صورت اپیدمی ظاهر گشته است و در صورت غفلت و کم توجهی همچنان روز به روز بر تعداد مبتلایان به آن افزوده خواهد شد(1). ﺣﻔﺮه دﻫﺎن، ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی بسیاری در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ روزاﻧﻪ اﻓـﺮاد، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬاﺧﻮردن، زﻳﺒـﺎﻳﻲ، ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ﺗﻌﺎﻣﻞﻫﺎی اجتماعی دارد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﺳﻼﻣﺖﺿﻌﻴﻒ دﻫﺎن و دﻧﺪان او ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺪ(2). سلامت دهان یک عنصر مهم در سلامت عمومی و رفاه است. با وجود اینکه بیماری­های دهان و دندان تا حد زیادی قابل پیشگیری می­باشد ولی بسیاری از مردم در سراسر جهان از درد و ناراحتی همراه بیماری دهان و دندان رنج می­برند(3).بهداشت دهان و دندان ضعیف می­تواند یک تاثیر مضر بر روی کیفیت زندگی کودکان، عملکرد شان در مدرسه و موفقیت شان در زندگی آینده داشته باشد (4). در حال حاضر اگر چه شاخص های سلامت دندان های کودکان ایرانی در مقایسه با استاندارد های جهانی بهداشت در رده­ی پوسیدگی پایین قرار دارد، اما حتی نسبت به برخی کشورهای دیگر در منطقه نیز از وضعیت مطلوب و مناسبی برخوردار نیست.

مطالعه­ای در سال 2004 نشان داد کهdmft کودکان ایرانی در سنین 3، 6، و 9 سال به طور متوسط به ترتیب 9/1,0/5, 6/3 بوده است (5). این در صورتی است که بیماریهای دهان و دندان قابل پیشگیری هستند. علاوه بر این هزینه­ی درمان بیماریهای دهان و دندان هم برای افراد هم برای جامعه بالاست(4). پیشگیری از پوسیدگی دندانی هزینه­ی بسیار پایینتری در مقایسه با درمانهای دندان پزشکی برای خانواده­ها و جامعه دارد(6). نگرش کودکان و والدینشان نسبت به سلامت دهان و مراقبت­های دندانی نیاز به ارتقاء و بهبود دارد که برای رسیدن به این هدف نیاز به برنامه­های جامع آموزشی سلامت دهان و دندان برای کودکان و نیز والدین شان میباشد(7).

امروزه رﻋﺎﯾﺖﺑﻬﺪاﺷﺖ و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی در تمام ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ سراسر جهان ﻣﻘﺪم ﺑﺮ درﻣﺎن  بوده و بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همچنین ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه­اﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وراﺣﺖ­ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ، و ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﺪاﺷﺘﻦآﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺻﺤﯿﺢ دﻫﺎن و دﻧﺪان و ﻏﻔﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎران، میتواند ﺑﺎﻋﺚاﻓﺰاﯾﺶ و ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی ﺑﯿﻤﺎری ﻟﺜﻪ­ای و دﻧﺪاﻧﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدد (8). واﻟﺪﻳﻦ ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن ودﻧﺪان را ﺑﻪ ﻛﻮدک ﻣﻲآﻣﻮزﻧﺪ و در اﻳﺠﺎد ﻋﺎدات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وﺗﺪاوم رﻓﺘﺎر ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪی دارﻧﺪ. ﻣﻴﺰانآﮔﺎﻫﻲ، ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺮش و ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد واﻟﺪﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﻋﺎﻣﻞ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻛﻮدﻛﺎن در زﻣﻴﻨﻪ رﻋﺎﻳﺖﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش واﻋﺘﻘﺎداتواﻟﺪﻳﻦ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻫﻤﻜﺎری واﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﻲ در دﻧﺪان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ (9). حال مساله ای که تمام دندانپژشکان بر روی آن اتفاق نظر دارند این است که بیماری های دهان و دندان در کودکان به عنوان یک چالش مهم در سراسر جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه مانند ایران مطرح است و پیشگیری از این بیماری ها در کودکان بسیار آسانتر از درمان آن می باشد. با توجه به اینکه رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ کودکان به صورت ﮐﺎﻣﻞ آﻣﻮزش داده ﺷﻮد و خانواده در این زمینه بیشترین تاثیر را دارد، لذا پیشگیری از بیماری­های دهان و دندان کودکان ممکن است تحت تاثیر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد والدین باشد. بنابراین در این پژوهش تلاش گردید تا میزان آگاهی، نگرش و عملکرد والدین دانش آموزان دبستانی شهر ساوه در ارتباط با سلامت دهان و دندان فرزندانشان مورد بررسی قرارگیرد.

واژه‌های کلیدی: سلامت دهان و دندان در دهه‌های اخیر با تحولات شگرفی روبرو شده است. در جوامع توسعه یافته پوسیدگی دندان در حال کاهش بوده، ولی ابعاد آن در کشورهای در حال توسعه وسیع‌تر می باشد و به صورت اپیدمی ظاهر گشته است و در صورت غفلت و کم توجهی همچنان روز به روز بر تعداد مبتلایان به آن افزوده خواهد شد(1). ﺣﻔﺮه دﻫﺎن، ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی بسیاری در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ روزاﻧﻪ اﻓـﺮاد، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬاﺧﻮردن، زﻳﺒـﺎﻳﻲ، ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ﺗﻌﺎﻣﻞﻫﺎی اجتماعی دارد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﺳﻼﻣﺖﺿﻌﻴﻒ دﻫﺎن و دﻧﺪان او ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺪ(2). سلامت دهان یک عنصر مهم در سلامت عمومی و رفاه است. با وجود اینکه بیماری‌های دهان و دندان تا حد زیادی قابل پیشگیری می‌باشد ولی بسیاری از مردم در سراسر جهان از درد و ناراحتی همراه بیماری دهان و دندان رنج می‌برند(3).بهداشت دهان و دندان ضعیف می‌تواند یک تاثیر مضر بر روی کیفیت زندگی کودکان، عملکرد شان در مدرسه و موفقیت شان در زندگی آینده داشته باشد (4). در حال حاضر اگر چه شاخص های سلامت دندان های کودکان ایرانی در مقایسه با استاندارد های جهانی بهداشت در رده‌ی پوسیدگی پایین قرار دارد، اما حتی نسبت به برخی کشورهای دیگر در منطقه نیز از وضعیت مطلوب و مناسبی برخوردار نیست. مطالعه‌ای در سال 2004 نشان داد کهdmft کودکان ایرانی در سنین 3، 6، و 9 سال به طور متوسط به ترتیب 9/1، 0/5، 6/3 بوده است (5). این در صورتی است که بیماریهای دهان و دندان قابل پیشگیری هستند. علاوه بر این هزینه‌ی درمان بیماریهای دهان و دندان هم برای افراد هم برای جامعه بالاست(4). پیشگیری از پوسیدگی دندانی هزینه‌ی بسیار پایینتری در مقایسه با درمانهای دندان پزشکی برای خانواده-ها و جامعه دارد(6). نگرش کودکان و والدینشان نسبت به سلامت دهان و مراقبت‌های دندانی نیاز به ارتقاء و بهبود دارد که برای رسیدن به این هدف نیاز به برنامه‌های جامع آموزشی سلامت دهان و دندان برای کودکان و نیز والدین شان میباشد(7). امروزه رﻋﺎﯾﺖﺑﻬﺪاﺷﺖ و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی در تمام ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ سراسر جهان ﻣﻘﺪم ﺑﺮ درﻣﺎن بوده و بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همچنین ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه‌اﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وراﺣﺖ‌ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ، و ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﺪاﺷﺘﻦآﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺻﺤﯿﺢ دﻫﺎن و دﻧﺪان و ﻏﻔﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎران، میتواند ﺑﺎﻋﺚاﻓﺰاﯾﺶ و ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی ﺑﯿﻤﺎری ﻟﺜﻪ‌ای و دﻧﺪاﻧﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدد (8). واﻟﺪﻳﻦ ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن ودﻧﺪان را ﺑﻪ ﻛﻮدک ﻣﻲآﻣﻮزﻧﺪ و در اﻳﺠﺎد ﻋﺎدات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وﺗﺪاوم رﻓﺘﺎر ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪی دارﻧﺪ. ﻣﻴﺰانآﮔﺎﻫﻲ، ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺮش و ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد واﻟﺪﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﻋﺎﻣﻞ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻛﻮدﻛﺎن در زﻣﻴﻨﻪ رﻋﺎﻳﺖﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش واﻋﺘﻘﺎداتواﻟﺪﻳﻦ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻫﻤﻜﺎری واﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﻲ در دﻧﺪان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ (9). حال مساله ای که تمام دندانپژشکان بر روی آن اتفاق نظر دارند این است که بیماری های دهان و دندان در کودکان به عنوان یک چالش مهم در سراسر جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه مانند ایران مطرح است و پیشگیری از این بیماری ها در کودکان بسیار آسانتر از درمان آن می باشد. با توجه به اینکه رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ کودکان به صورت ﮐﺎﻣﻞ آﻣﻮزش داده ﺷﻮد و خانواده در این زمینه بیشترین تاثیر را دارد، لذا پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان کودکان ممکن است تحت تاثیر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد والدین باشد. بنابراین در این پژوهش تلاش گردید تا میزان آگاهی، نگرش و عملکرد والدین دانش آموزان دبستانی شهر ساوه در ارتباط با سلامت دهان و دندان فرزندانشان مورد بررسی قرارگیرد.
متن کامل [DOCX 14 kb]   (72 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

Parents’ Knowledge, Attitude, and practice on Oral Health


ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Gayini P. Parents’ Knowledge, Attitude, and practice on Oral Health. 3. 2016; 11 (1) :12-16
URL: http://journal.iapd.ir/article-1-98-fa.html
گایینی پرستو. دانش، نگرش و عملکرد والدین در باره سلامت دهان. 1. 1395; 11 (1) :12-16

URL: http://journal.iapd.ir/article-1-98-fa.html

دوره 11، شماره 1 - ( مجله دندانپزشکی کودکان ایران 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دندانپزشکی کودکان ایران Iranian Journal of Pediatric Dentistry
 
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 785 queries by yektaweb 3430