دوره 14، شماره 1 - ( پاییز و زمستان 1397 )                   جلد 14 شماره 1 صفحات 25-36 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/ijpd.14.1.25


XML English Abstract Print


دکترای پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
چکیده:   (1365 مشاهده)
زمینه و هدف: سلامت دهان و دندان نقش بسیار پر رنگی بر کیفیت زندگی بشر داشته است. ابزار های بسیاری جهت سنجش سلامت دهان و دندان وجود دارد ولی بیش مطالعات در جمعیت بزرگسال انجام گرفته است در حالی که کودکان از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. هدف از این مطالعه بررسی شاخص سلامت دهان و دندان در دانش آموزان مقطع ابتدایی روستای نصرآباد (گرگان) بر اساس Child شاخص   می باشد. 7931 - در سال OIDP
 7931 مقطعی که در سال ، مواد و روش ها: در این مطالعه ی توصیفی-تحلیلی نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی با استفاده 731انجام گرفت. تعداد روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. مکان مطالعه روستای نصرآباد در Child شرق شهرستان گرگان بوده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه  و با در نظر 71  نسخۀ SPSS استفاده شد. آنالیز آماری با کمک  نرم افزار OIDP انجام شد. از ازمون توصیفی درصد و ارتباطات α >5/50 گرفتن ضریب خطای T از ازمون استنباطی  استفاده شد. ANOVA - و Test
  از جمعیت مطالعه دختران بودند. دندان درد، حساسیت 05/0% : : یافته ها دندانها، تغییر رنگ دندان، ضربه به دندان و بوی بد دهان از بیشترین مواردی بود که دانش آموزان به عنوان عوامل ایجاد کننده ی اختلال در عملکرد روزانه  از دانش آموزان غذا خوردن را از شایع ترین مشکل 10/0 خود بیان داشتند. % % دانش آموزان ازمراجعه به 01/7 تاثیرگذار بر فعالیت های روزانه می دانستند. دندانپزشک میترسیدند. میان شاخص سلامت دهان و دندان و وضعیت تحصیلی  .)P=5/555 دانش آموزان ارتباطی معنادار بود (
نتیجه گیری: این مطالعه تاثیر بهداشت دهان و دندان بر عملکرد روزانه دانش آموزان مقطع ابتدایی را نشان داده است. اثرات مشکلات دهان و دندان شایع بود. تاثیرات عمدتا مربوط به خوردن غذا و لبخند زدن بود. 
Chil کلمات کلیدی: سلامت دهان و دندان، شاخص  ، عملکرد روزانه d-OIDP
 1 رضا جهادشاای  2 فاطمه متیرانیی  3نکرم ثناگز *4 لیلا جزیباری
 
  کمیته ، .دانشجو کارشناسی پرستاری 1  دانشگاه علوم ، تحقیقات دانشجویی پزشکی گلستان، گرگان، ایران. 2  کمیته ، .دانشجو دندان پزشکی دانشگاه علوم ، تحقیقات دانشجویی پزشکی گلستان، گرگان، ایران.   مرکز تحقیقات ، . دکترای پرستاری 3 پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.   مرکز  تحقیقات ، .دکترای پرستاری 4 پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران. نویسنده مسئول: لیلا جویباری jouybari@goums.ac.ir 
 
1 تاریخ دریافت: 5/1/9 7  97/5/22تاریخ پذیرش
نوع مقاله: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1397/12/11 | پذیرش: 1397/12/11 | انتشار: 1397/12/11

فهرست منابع
1. World Health Organization. (‎2003)‎. Oral health promotion: an essential element of a health-promoting school. Geneva: World Health Organization. http://www.who.int/iris/handle/10665/70207
2. World Health Organization. Oral health. Information sheet. April 2012. Retrieved from: http://www.who.int/oral_health/publications/factsheet/en (accessed: April 2018)
3. Petersen, Poul Erik, Baez, Ramon J & World Health Organization. (‎2013)‎. Oral health surveys: basic methods, 5th ed. World Health Organization. http://www.who.int/iris/handle/10665/97035
4. Mohamadkhah F, Amin Shokravi F, Karimy M, Faghihzadeh S. Effects of lecturing on selfcare oral health behaviors of elementary students. Medical journal of the Islamic Republic of Iran. 2014;28:86.
5. Momeni Z, Sargeran K, Yazdani R, Sighaldeh SS. Perception of Iranian Mothers About Oral Health of Their School-Children: A Qualitative Study. Journal of Dentistry (Tehran, Iran). 2017;14(4):180.
6. Safiri S, Kelishadi R, Heshmat R, Rahimi A, Djalalinia S, Ghasemian A, et al. Socioeconomic inequality in oral health behavior in Iranian children and adolescents by the Oaxaca-Blinder decomposition method: the CASPIAN- IV study. International journal for equity in health. 2016;15(1):143. [DOI:10.1186/s12939-016-0423-8] [PMID] [PMCID]
7. Kazemian R, Ghasemi H, Movahhed T, Kazemian A. Health education in primary school textbooks in iran in school year 2010-2011. J Dent (Tehran). 2014;11(5):536-544.
8. Shirzad M, Taghdisi MH, Dehdari T, Abolghasemi J. Oral health education program among pre-school children: an application of health-promoting schools approach. Health promotion perspectives. 2016;6(3):164. [DOI:10.15171/hpp.2016.26] [PMID] [PMCID]
9. Gholami M, Pakdaman A, Montazeri A, Jafari A, Virtanen JI. Assessment of periodontal knowledge following a mass media oral health promotion campaign: a population-based study. BMC Oral Health. 2014;14(1):31. [DOI:10.1186/1472-6831-14-31] [PMID] [PMCID]
10. Easton JA, Landgraf JM, Casamassimo PS, Wilson S, Ganzberg S. Evaluation of a generic quality of life instrument for early childhood caries-related pain. Community Dent Oral Epidemiol. 2008;36(5):434-40. [DOI:10.1111/j.1600-0528.2007.00417.x] [PMID]
11. Gherunpong S, Sheiham A, Tsakos G. A sociodental approach to assessing children's oral health needs: integrating an oral health-related quality of life (OHRQoL) measure into oral health service planning. Bull World Health Organ. 2006;84(1):36-42. [DOI:10.2471/BLT.05.022517] [PMID] [PMCID]
12. Dorri M, Sheiham A, Tsakos G. Validation of a Persian version of the OIDP index. BMC Oral Health. 2007;7:2. [DOI:10.1186/1472-6831-7-2] [PMID] [PMCID]
13. Mohebbi S, Sheikhzadeh S, Bayanzadeh M, Batebizadeh A. Oral Impact on Daily Performance (OIDP) Index in Patients Attending Patients Clinic at Dentistry School of Tehran University of Medical Sciences. Journal of Dental Medicine. 2012;25(2):135-41.
14. Kavand G, Younesian F, Saffar Shahroudi A, Dorri M, Akbarzadeh Baghban A, Khoshnevisan M-H. Oral Health Related Quality of Life among Iranian children: Part I - Validity, reliability, prevalence and severity assessment of daily impact factors. Journal of Dental School Shahid Beheshti University of Medical Sciences. 2010;27(4):187-96.
15. Younessian F, Saffarshahroodi A, Kavand G, Dorri M, Akbarzadeh Bagheban A, Khoshnevisan MH. Oral Health Related Quality of Life among Iranian children: Part II- Condition-specific Socio-dental impacts attributed to dental caries and periodontal diseases. Journal of Dental School Shahid Beheshti University of Medical Sciences. 2011;28(4):225-31.
16. Gherunpong S, Tsakos G, Sheiham A. Developing and evaluating an oral health-related quality of life index for children; the CHILD-OIDP. Community dental health. 2004;21(2):161-9. [DOI:10.1186/1477-7525-2-57] [PMID] [PMCID]
17. Singh A, Dhawan P, Gaurav V, Rastogi P, Singh S. Assessment of oral health-related quality of life in 9-15 year old children with visual impairment in Uttarakhand, India. Dental research journal. 2017;14(1):43-9. [DOI:10.4103/1735-3327.201132] [PMID] [PMCID]
18. Banu A, Serban C. Dental health between self-perception, clinical evaluation and body image dissatisfaction - a cross-sectional study in mixed dentition pre-pubertal children. 2018;18(1):74. [DOI:10.1186/s12903-018-0542-2] [PMID] [PMCID]
19. Sischo L, Broder HL. Oral health-related quality of life: what, why, how, and future implications. Journal of dental research. 2011;90(11):1264-70. [DOI:10.1177/0022034511399918] [PMID] [PMCID]
20. Castro RA, Cortes MI, Leao AT, Portela MC, Souza IP, Tsakos G, et al. Child-OIDP index in Brazil: cross-cultural adaptation and validation. Health and quality of life outcomes. 2008;6:68. [DOI:10.1186/1477-7525-6-68] [PMID] [PMCID]
21. Gherunpong S, Tsakos G, Sheiham A. The prevalence and severity of oral impacts on daily performances in Thai primary school children. Health and quality of life outcomes. 2004;2:57. [DOI:10.1186/1477-7525-2-57] [PMID] [PMCID]
22. Bernabe E, Flores-Mir C, Sheiham A. Prevalence, intensity and extent of Oral Impacts on Daily Performances associated with self-perceived malocclusion in 11-12-year-old children. BMC Oral Health. 2007;7:6. [DOI:10.1186/1472-6831-7-6] [PMID] [PMCID]
23. Tubert-Jeannin S, Pegon-Machat E, Gremeau-Richard C, Lecuyer MM, Tsakos G. Validation of a French version of the Child-OIDP index. European journal of oral sciences. 2005;113(5):355-62. [DOI:10.1111/j.1600-0722.2005.00230.x] [PMID]
24. Vettore MV, Meira GF, Rebelo MA, Rebelo Vieira JM, Machuca C. Multimorbidity patterns of oral clinical conditions, social position, and oral health-related quality of life in a population-based survey of 12-yr-old children. European journal of oral sciences. 2016;124(6):580-90. [DOI:10.1111/eos.12304] [PMID]
25. Chukwumah NM, Folayan MO, Oziegbe EO, Umweni AA. Impact of dental caries and its treatment on the quality of life of 12‐to 15‐year‐old adolescents in B enin, N igeria. International journal of paediatric dentistry. 2016;26(1):66-76. [DOI:10.1111/ipd.12162] [PMID]
26. Hvaring CL, Birkeland K, Astrom AN. Discriminative ability of the generic and condition specific Oral Impact on Daily Performance (OIDP) among adolescents with and without hypodontia. BMC Oral Health. 2014;14:57. [DOI:10.1186/1472-6831-14-57] [PMID] [PMCID]
27. Malhotra R, Gandhi K, Kumar D, Ahuja S, Kapoor R, Sahni A. A Comparative Study to evaluate Parent's Ability to assess Dental Fear in their 6- to 10-year-old Children using Children's Fear Survey Schedule-Dental Subscale. Int J Clin Pediatr Dent. 2018;11(3):205-9. [DOI:10.5005/jp-journals-10005-1512] [PMID] [PMCID]
28. Krikken JB, van Wijk AJ, ten Cate JM, Veerkamp JS. Measuring dental fear using the CFSS-DS. Do children and parents agree? International journal of paediatric dentistry. 2013;23(2):94-100. [DOI:10.1111/j.1365-263X.2012.01228.x] [PMID]
29. Klein U, Manangkil R, DeWitt P. Parents' Ability to Assess Dental Fear in their Six- to 10-year-old Children. Pediatric dentistry. 2015;37(5):436-41.
30. Srilatha A, Doshi D, Reddy MP, Kulkarni S, Reddy BS. Self reported behavioral and emotional difficulties in relation to dentition status among school going children of Dilsukhnagar, Hyderabad, India. Journal of the Indian Society of Pedodontics and Preventive Dentistry. 2016;34(2):128-133. [DOI:10.4103/0970-4388.180419] [PMID]