دوره 10، شماره 1 - ( پاییز و زمستان 1393 )                   جلد 10 شماره 1 صفحات 51-58 | برگشت به فهرست نسخه ها

10.29252/ijpd.10.1.51


XML English Abstract Print


چکیده:   (6596 مشاهده)
زمینه و هدف: استفاده از کامپوزیت و گلاس آینومرها به علت تمایل به زیبایی افزایش یافته است. از طرفی لازم است تاج دندان با ماده ای با استحکام بالا ترمیم شود. در این تحقیق بر آن شدیم تا استحکام باند ریز برشی چهار نوع ماده ترمیمی همرنگ دندان در بازسازی دندانهای قدامی شیری را بررسی کنیم. روش بررسی: تعداد ٤٠ دندان قدامی شیری کشیده شده با ریشه ی سالم و حداقل ۳/١ سرویکال تاج سالم انتخاب شد. دندانها توسط دندانپزشک کودکان پالپکتومی شد. چهار میلیمتر دهانه کانال خالی و یک لایه دایکال روی ZOE قرار داده شد.نمونه ها در چهار گروه ده تایی به صورت تصادفی تقسیم شدند. در گروه اول، فضای خالی کانال اچ شده، شستشو و خشک شد سپس کامپوزیت VF قرار داده شد. در گروه دوم، فضای خالی با Fuji IX GP پر شد. در گروه سوم، کانال اچ شده، باندینگ زده شد. سپس با کامپوزیت Z250 پر شد. در گروه چهارم، با روش قبل آماده با کامپوزیت Permise پر شد. پس از قرارگیری نمونه ها در آب مقطر، با ماشین تستینگ یونیورسال مورد آزمایش استحکام ها قرار گرفتند. یافته ها: میانگین میزان استحکام شکست، استحکام باند ریز برشی و فراوانی نحوه شکست در انواع Adhesive ، Cohesive و مختلط استخراج گردید. نتیجه‌گیری: استحکام شکست در گلاس ینومر نسبت به کامپوزیت پایین تر بود، استحکام باند نیز در گلاس ینومر کمتر از کامپوزیت بود.
متن کامل [PDF 470 kb]   (809 دریافت)    
نوع مقاله: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1394/7/12 | پذیرش: 1394/7/12 | انتشار: 1394/7/12

فهرست منابع
1. Eshghi A, Esfahan RK, Khoroushi M. A simple method for reconstruction of severely damaged
2. primary anterior teeth. Dent Res J (Isfahan). 2011 Oct;8(4):221-5 .
3. Togoo RA, Meer Z, Yasin SM, AL-Shaya MS, Saied Khan N. Clinician's choice of restorative
4. materials for children in Ahba city , Saudi Arabia. International Journal of Dental clinics.
5. 2011;3:8-10.
6. Ajami B, EbrahimiM ,Makarem M, Movahedi T. Evaluation of Survival Time of Tooth Color
7. Dental Materials in Primary Anterior Teeth. Journal of Dental Material and Techniques. 2012;
8. 1:11-18.
9. Vichi A, Goracci C, Ferrari M. Clinical study of the self-adhering flowable composite resin
10. Vertiae Flow in class I restorations: Six-month Follow- up. International Dentistry SA.
11. 2012;12:14-22.
12. İşman E, Karaarslan ES, Okşayan R, Tunçdemır AR, Üşümez S, Adanir N, Cebe MA. Inadequate
13. shear bond strengths of self-etch, self-adhesive systems for secure orthodontic bonding. Dent
14. Mater J. 2012;31(6):947-53.
15. Otto M.choi .Vertise Flow: Bond strength to primary Dentin in Varying Wetness.
16. www.kerrdental.com/cms.../vertiseflow_psr_35010rev2_web.pdf.
17. Singla T, Pandit IK, Srivastava N, Gugnani N, Gupta M. An evaluation of microleakage of
18. various glass ionomer based restorative materials in deciduous and permanent teeth: An in vitro
19. study. Saudi Dent J. 2012 Jan;24(1):35-42. doi: 10.1016/j.sdentj.2011.10.002. Epub 2011 Nov 16. [DOI:10.1016/j.sdentj.2011.10.002]
20. Masih S, Thomas AM, Koshy G, Joshi JL. Comparative evaluation of the microleakage of two
21. modified glass ionomer cements on primary molars. An in vivo study. J Indian SocPedodPrev
22. Dent. 2011 Apr-Jun;29(2):135-9.
23. Suresh KS, Nagarathna J. Evaluation of shear bond strength of Fuji II and Fuji IX with and
24. without salivary contamination on deciduous molars-an in vitro study AOSR 2011;1:139-145.
25. Bektas OO, Eren D, Akin EG, Akin H. Evaluation of a self-adhering flowable composite in terms
26. of micro-shear bond strength and microleakage. ActaOdontol Scand. 2013 May-Jul;71(3-4):541-
27. 6 .
28. Xie H, Zhang F, Wu Y, Chen C, Liu W. Dentine bond strength and microleakage of flowable
29. composite, compomer and glass ionomer cement. Aust Dent J. 2008 Dec;53(4):325-31 .
30. Prabhakar AR, Raj S, Raju OS. Comparison of shear bond strength of composite, compomer and
31. resin modified glass ionomer in primary and permanent teeth: an in vitro study. J Indian
32. SocPedodPrev Dent. 2003 Sep;21(3):86-94.
33. Shah P, Gugwad SC, Bhat C, Lodaya R. Effect of three different core materials on the fracture
34. resistance of endodontically treated deciduous mandibular second molars: an in vitro study. J
35. Contemp Dent Pract. 2012 Jan 1;13(1):66-70.
36. Mendes FM, De Benedetto MS, del Conte Zardetto CG, Wanderley MT, Correa MS. Resin
37. composite restoration in primary anterior teeth using short-post technique and strip crowns: a case
38. report. Quintessence Int. 2004 Oct;35(9):689-92.
39. Mangold JT, Kern M. Influence of glass-fiber posts on the fracture resistance and failure pattern
40. of endodontically treated premolars with varying substance loss: an in vitro study. J Prosthet
41. Dent. 2011 Jun;105(6):387-93. doi: 10.1016/S0022-3913(11)60080-2. [DOI:10.1016/S0022-3913(11)60080-2]
42. Petronijević ,Marković D, Šarčev I, Anđelković A, JeremićKnežević M. Fracture resistance f
43. restored maxillary premolars. Contemporary Materials 2012;3(2):220-225
44. Malekafzali B, Ghassemi A, Mohtavipour S, et al. In-Vitro Investigation of the Fracture Strength
45. of Pulpotomized Primary Molars Restored with Glass Ionomer, Amalgam and Composite Resin
46. with and without Cusp Reduction. Journal Dental School (ShahidBeheshti University).
47. 2013;31(3):131-137.
48. A.Poitevin,J.D.Munck,A.V.Ende,etal.Bonding effectiveness of self-adhesive composites to
49. dentin and enamel.Dental Materials 2012
50. Poitevin A, De Munck J, Van Ende A, Suyama Y, Mine A, Peumans M, Van Meerbeek B.
51. Bonding effectiveness of self-adhesive composites to dentin and enamel. Dent Mater. 2013
52. Feb;29(2):221-30. doi: 10.1016/j.dental.2012.10.001. Epub 2012 Oct 26. [DOI:10.1016/j.dental.2012.10.001]
53. Abo Al-Hana DA, El-Messairy AA, Shohayb FH, Alhadainy HA. Micro-shear bond strength
54. composites and glass-ionomer used to reinforce root dentin. Tanta Dental journal. 2013(10):58-66
55. Bektas OO, Eren D, Akin EG, Akin H. Evaluation of a self-adhering flowable composite in terms
56. of micro-shear bond strength and microleakage. ActaOdontol Scand. 2013 May-Jul;71(3-4):541-
57. doi: 10.3109/00016357.2012.696697. Epub 2012 Jul 25. [DOI:10.3109/00016357.2012.696697]
58. Yaseen SM, Subba Reddy VV. Comparative evaluation of shear bond strength of two self-etching
59. adhesives (sixth and seventh generation) on dentin of primary and permanent teeth: an in vitro
60. study. J Indian SocPedodPrev Dent. 2009 Jan-Mar;27(1):33-8. doi: 10.4103/0970-4388.50814. [DOI:10.4103/0970-4388.50814]