مجله دندانپزشکی کودکان ایران- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

(به ترتیب حروف الفبا) 

دکتر حسین افشار(استاد گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر یحیی برادران نخجوانی(دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران) 

دکتر مجید برگ ریزان(دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) 

پروفسورعلی اکبر بهرمان(استاد گروه آموزشی داندانپزشکی کودکان، دانشگاه راچستر،آمریکا) 

پروفسور هایده پژند (استاد گروه آموزشی داندانپزشکی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

دکتر احمد جعفری (دانشیار گروه آموزشی داندانپزشکی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر مریم حاجی نوروزعلی تهرانی(دستیار استادیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

پروفسور مریم خوردی مود (استاد گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان،دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

دکترجی اس دامله (مدیر گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان، دانشگاه بمبئی ، هندوستان)

دکتردینا دبایبو(دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان، دانشگاه نیکلاس،امارات)

پروفسور مارک روسمن (مسئول گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان،دانشگاه نیکلاس،امارات)

دکتر لیدا طوماریان(استاد گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

دکتر ناهید عسگری‌زاده(دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان،دانشگاه آزاد اسلامی تهران)

دکتر مسعود فلاحی نژاد قاجاری(استاد گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

پروفسور دونالد فرگوسان(استاد گروه آموزشی ارتودانتیکس، دانشگاه نیکلاس، امارات)

دکتر خورخه کاستیلو (دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان، دانشگاه لیما،  پرو) 

دکتر علی کوثری(دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران) 

پروفسور ژاله محمودیان (استاد گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران) 

مهران مرتضوی (دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

پروفسور عباس مکارم (استاد گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

پروفسورکاظم مهرداد (استاد گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

پروفسور مینا مینا (رییس گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان، دانشگاه کانکتیکت ، آمریکا)

دکترمجتبی وحید گلپایگانی (استاد گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

نشانی مطلب در وبگاه مجله دندانپزشکی کودکان ایران:
http://journal.iapd.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب