مجله دندانپزشکی کودکان ایران- اطلاعات ثبت نام
اطلاعات ثبت نام

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجله دندانپزشکی کودکان ایران در حال حاضر به صورت آنلاین و به صورت دسترسی باز به همه عرضه می‌گردد. به اعضای انجمن دندانپزشکی کودکان ایران، متخصصین و دستیاران، و دانشجویان توصیه می‌شود تا با ثبت نام امکان داشتن ارتباطی نزدیکتر را فراهم نمایند
نشانی مطلب در وبگاه مجله دندانپزشکی کودکان ایران:
http://journal.iapd.ir/find.php?item=1.54.18.fa
برگشت به اصل مطلب