Volume 11, Issue 2 (spring & summer 2016)  

View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS
Abstract (2680 Views) | Full-Text (PDF) (969 Downloads)   |   Graphical Abstract   |   Highlights
 
تحقیقی
 
 

مقایسه اثر ضد قارچ زینک اکساید اوژنول،Metapex  و Sealapex بر روی کاندیداآلبیکانس
سمیه خرمیان طوسی *
* استادیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز
 

چکیده
زمینه و هدف: اثر ضدمیکروبی مواد پرکننده کانال در طی درمان پالپکتومی به منظور حذف پاتوژن­های باقی مانده در کانال ریشه مهم و ضروری به نظر می رسد. هدف از این مطالعه آزمایشگاهی مقایسه فعالیت ضد قارچ زینک اکساید اوژنول  (ZOE)با ترکیبات حاوی کلسیم هیدروکساید (Metapex وSealapex ) بود.
روش بررسی: یک مطالعه آزمایشگاهی، جهت ارزیابی فعالیت ضد قارچ طراحی و از تست مهاری انتشار در آگار استفاده گردید. برای این منظور از 30 پلیت به قطر 10 سانتی­متر که محتوی آگاری به ضخامت چهار میلی­متر و حاوی قارچ کاندیدا­آلبیکانس بود استفاده شد. در هر ظرف، چهار حفره با فواصل یکسان از هم و به قطر پنج میلی­متر در آگار ایجاد گردید. در سه حفره، مواد مورد آزمایش (Metapex و Sealapex و ZOE) و در یک حفره، آب مقطر به عنوان کنترل منفی ریخته شد. پلیت ها در دمای 37 درجه سانتی گراد و به مدت 48 ساعت انکوبه شدند. سپس قطر هاله عدم رشد توسط کولیس برحسب میلی­متر اندازه گیری شد.  از تست کروسکال_والیس جهت آنالیزهای آماری استفاده شد و حد معنی داری کمتر از 0.05 برای تعیین معناداری اختلاف، در نظر گرفته شد.
یافته ها: تست کروسکال_والیس اختلاف معنی داری را بین میانه قطر هاله عدم رشد سه ماده مورد بررسی نشان داد )001/0 .(p< میانگین قطر منطقه ممانعت از رشد قارچ به طور معناداری درZOE   بیشتر از Metapex و Sealapex بود.
نتیجه گیری: براساس یافته های این مطالعه، ZOE از خاصیت ضدقارچ بیشتری نسبت به Metapex وSealapex  برخوردار
می باشد.
کلید واژه ها: پالپکتومی، کاندیداآلبیکانس، مواد پرکننده کانال ریشه
وصول مقاله : 12/05/1394پذیرش مقاله: 15/08/1394
نویسنده مسوول: دکتر سمیه خرطومیان طوسی so_khoramian@yahoo.com 
 
 
 
 
مقدمه
گر چه درک اهمیت نگهداری دندان­های شیری افزایش یافته است، اما هنوز بسیاری از دندان­های شیری، زودتر از هنگام از دست می­روند. دندان­های شیری علاوه بر ایفای نقش زیبایی، تکلمی و عملکردی، مسئولیت حفظ فضای دندان های دائمی را نیز بر عهده دارند و لذا ضروری بنظر می رسد تا جهت جلوگیری از مال اکلوژن، تا پایان دوره خود، در دهان باقی بمانند. اما متاسفانه به دلیل بالا بودن میزان پوسیدگی و وضعیت آناتومیک، پالپ آنها سریعا درگیر شده و خدمات درمان پالپ را می طلبند. در صورت وجود شواهد التهاب پالپی غیرقابل برگشت یا نکروز پالپ ریشه­ای در شرایطی که دندان دارای ساپورت استخوانی مناسب باشد، درمان پالپکتومی تجویز می­شود.2و1
تحقیقات زیادی ارتباط بین حضور انواع باکتری و بیماریهای پالپ و پری اپیکال را تایید کردند.5-3 علاوه بر باکتریها، نمونه­هایی از قارچ ها از جمله کاندیدا، پاتوژن­های فرصت طلب هستند که توانایی کلونیزه شدن و عفونت در کانال­های ریشه را دارا هستند.7و6
با استفاده ازChain Reaction)   Polymerase)PCR، کاندیدا آلبیکانس در 21 درصد از کانال­های ریشه عفونی ردیابی شد.8
همچنین در مطالعات متعدد کاندیدا آلبیکانس یکی از مقاوم­ترین میکروارگانیسم­­های بعد از درمان اندودانتیک
و از دلایل احتمالی شکست درمان ریشه می­باشد.7  
موفقیت درمان اندودانتیک، علاوه بر حذف یا کاهش تعداد میکروارگانیسم­های موجود در کانال ریشه، به ممانعت از آلودگی مجدد سیستم کانال ریشه پس از درمان نیز بستگی دارد و از آنجایی که میکروارگانیسم­ها ممکن است حتی پس از آماده­سازی بیومکانیکی کانال­ها و کاربرد مواد شوینده، داخل کانال­ها باقی بمانند، مواد پرکننده کانال باید توانایی حذف پاتوژن­های باقی­مانده و خنثی کردن محصولات سمی آن­ها و جلوگیری از عفونت مجدد کانال را داشته باشند؛ بنابراین فعالیت ضدمیکروبی مواد پرکننده کانال بسیار مهم و ضروری بنظر می‏رسد.3
به منظور ارزیابی ویژگی ضدمیکروبی سیلرهای کانال از تست تماس مستقیم (Direct Contact Test)، تست مهاری انتشار در آگار (Agar Diffusion Inhibitory Test)، و تست نفوذ در توبول عاجی (Dentinal tubule penetrating test) استفاده می شود. گرچه تست مهاری انتشار در آگار دارای محدودیت‏ هایی
|می باشد، اما این روش ساده بوده، و کاربرد وسیعی دارد.11-9
از جمله موادی که در پرکردن کانال ریشه دندان‏های شیری مورد استفاده قرار می گیرد، می توان به خمیر زینک اکساید اوژنول (ZOE)، خمیرهای با بیس یدوفرم و خمیرهای با بیس کلسیم هیدروکساید اشاره کرد. در این میان خمیر زینک‏اکساید اوژنول، کاربرد وسیعتری دارد.12 زینک اکساید اوژنول اثر ضدمیکروبی کمی داشته ونسبت به تحلیل ریشه دندان‏های شیری، سرعت جذب کندتری دارد.14و13بدین سبب مطلوب بودن این ماده سیلر در پالپکتومی دندان‏های شیری مورد بحث قرار گرفته است و مطالعاتی برای دستیابی به ماده‏ای مناسبتر و با ویژگی های ضد‏میکروبی بیشتر انجام شده است. 1
مواد با بیس کلسیم هیدروکساید جهت ایجاد خاصیت ضد‏میکروبی به دو یون هیدروکسیل و کلسیم تجزیه
|می شوند و محیط قلیایی در اطراف خود ایجاد می کنند. هر چه این مواد حلالیت بیشتری در آب داشته باشند راحتتر تجزیه می‏شوند.15 Sealapex که بیس کلسیم هیدروکساید دارد، در آب نامحلول است و اثر ضد میکروبی متفاوتی برای آن گزارش شده است.18-16 Metapex یک خمیر از پیش آماده با بیس کلسیم هیدروکساید است که جدیداً وارد بازار گردیده و احتمال می رود که بواسطه خاصیت محلول در آب بودنش بتواند اثر ضد میکروبی بهتری از خود به نمایش بگذارد.19
از آن جایی که بیشتر مطالعاتی که در زمینه بررسی خاصیت ضدمیکروبی سیلرها انجام شده است بر روی سیلرهای دندان­های دائمی می­باشد، بنابراین بر آن شدیم تا میزان فعالیت ضد میکروبی مواد مختلفی که در پُرکردن کانال­های ریشه دندان­های شیری کاربرد دارد را بر روی کاندیدا آلبیکانس بررسی نماییم تا مشخص شود کدام دارو اثر ضد میکروبی قوی­تری دارد و بهتر می­تواند میکروارگانیسم های موجود در کانال دندان پس از آماده­سازی دندان را از بین ببرد و احتمال موفقیت درمان را افزایش دهد.
 
روش بررسی
در این مطالعه آزمایشگاهی، سوش استاندارد قارچ کاندیدا آلبیکانس شماره 5075PTCC: تهیه ­شد. محتویات ویال در محیط مایع(Germany، Darmastadt، Merck) Muller hinton agar ریخته شد و 48 ساعت در دمای 37 درجه سانتی گراد انکوبه گردید. سپس 48 ساعت برای ایجاد کلونی بر روی محیط جامد Triptic Soy Agar (Merck) کشت داده شد. از کلونیها سوسپانسیونی با غلظت تقریبی 5/0 واحد مک فارلند(1/5×108 cells/mL) تهیه شد و غلظت آن با اسپکتروفوتومتر (Sartoriuste, Goettingen, Germany) مورد تایید قرار گرفت. سپس محیط MullerHinton Agar (Merck) حرارت داده شد و زمانی که دمای آن به 50-45 درجه سانتی­گراد رسیده و مایع گردید به آن 1cc از سوسپانسیون حاوی قارچ اضافه گردید. ترکیب حاصل در 30 پلیت یک بار مصرف استریل به قطر 10سانتیمتر ریخته ­شد تا حدی که ضخامت آگار چهار میلی­متر گردید. پس از سرد شدن مخلوط، چهار حفره به قطر پنج میلی­متربوسیله برش پیپت پاستور(Germany، Darmastadt، Isolab)، در آگار ایجاد گردید. در هر کدام از حفرات هر پلیت بترتیبZinc oxide eugenol (ZOE) (Sultan, Englewood, NJ, USA)،  Metapex(Metabiomed, Choongchong Buk-do, Korea) و Sealapex (Kerr, Salerno, Italy)  با وزن یکسان که با استفاده از ترازوی دیجیتال (Genova Diagnostics, New Malden, UK) بدست آمده بود، ریخته شد. برای تهیه خمیر ZOE و Sealapex مطابق دستورالعمل کارخانه سازنده عمل گردید. در حفره چهارم پلیت آب مقطر(کنترل منفی) ریخته شد. سپس پلیت­ها در دمای 37 درجه سانتی­گراد در انکوباتور(Gallenkamp, Loughborough, UK) انکوبه شده و پس از 48 ساعت با استفاده از کولیس، قطر منطقه مهار رشد مربوط به هر ماده بر حسب میلی متر اندازه­گیری ­شد.  نمونه ای از هاله های عدم رشد در اطراف مواد مورد آزمایش در یک پلیت در شکل 1 نشان داده شده است. یافته­های حاصل از هر نمونه در چک لیست مربوطه ثبت ­ و با آزمونهای Kruskal-wallis و Mann-Whitney U test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
 
یافته ها
منطقه عدم رشد قارچ کاندیدا ­آلبیکانس در همه گروه­های مورد بررسی، مشاهده شد؛ اما هاله عدم رشد در گروه کنترل منفی (آب مقطر) دیده نشد.
مشخصات توصیفی از جمله میانگین، انحراف معیار و
 میانه مربوط به هر سه ماده پرکننده کانال مورد بررسی در جدول 1 آمده است. بیشترین میانگین قطر هاله عدم رشد مربوط به ZOE (77/49 میلی متر) و کمترین قطر هاله عدم رشد مربوط به Sealapex (54/30 میلی متر) بود.
با استفاده از آزمون ناپارامتری Kolmogorov-Smirnov مشخص گردید داده­ها دارای توزیع نرمال می‌باشند (جدول1).
همچنین نتایج حاصل از آزمون Levene-Statistic نشان داد که واریانس قطر هاله عدم رشد در سیلرهای مورد بررسی اختلاف معنی داری با یکدیگر دارند (جدول2).
با استفاده از آزمون ناپارامتری Kruskall-Wallis، میانه مواد پرکننده کانال مورد بررسی اختلاف معنی داری با یکدیگر نشان دادند (جدول3).
همچنین با استفاده از آزمون Mann-Whitney U test مشخص گردید که میانه قطر هاله عدم رشد در تمام زوج سیلرهای مورد بررسی از نظر آماری اختلاف معنی داری داشتند (جدول4).
 
 
شکل 1 : هاله عدم رشد قارچ در مواد مورد آزمایش
 

 
 
 
 
جدول 1: مشخصات توصیفی منطقه عدم رشد قارچ کاندیدا ­آلبیکانس سیلرهای مورد بررسی و وضعیت نرمال بودن توزیع داده های هر یک از سیلرهای مورد بررسی، با استفاده از آزمون Kolmogorov-Smirnov
نام سیلر تعداد حداقل (mm) حداکثر (mm) انحراف معیار± میانگین (mm) (چارک سوم - چارک اول) میانه (mm) Kolmogorov-Smirnov
D
P-value
ZOE 30 2/47 8/52 39/1 ± 77/49 (93/50 - 73/48) 65/49 478/0 976/0
Metapex 30 4/29 2/33 18/1 ± 37/31 (30/32 - 18/30) 80/31 962/0 313/0
Sealapex 30 9/28 8/31 80/0 ± 54/30 (23/31 - 80/29) 75/30 759/0 611/0
 
 
جدول 2: ارزیابی تساوی واریانس­های قطر هاله عدم رشد در سیلرهای مورد بررسی، با استفاده از آزمون Levene
Levene Statistic df1 df2 P-value نتیجه
689/4 2 87 012/0 واریانس قطر هاله عدم رشد در سیلرهای مورد بررسی اختلاف معنی داری با یکدیگر دارند.
 
 
جدول 3. مقایسه میانه قطر هاله عدم رشد در سیلرهای مورد بررسی، با استفاده از آزمون Kruskall-Wallis
نوع سیلر تعداد (چارک سوم- چارک اول) میانه   H       df P-value نتیجه
399/63 2 001/0 اختلاف میانه­ها در سه گروه مورد بررسی معنی دار است.
ZOE 30 (93/50 - 73/48) 65/49
Metapex 30 (30/32 - 18/30) 80/31
Sealapex 30 (23/31 - 80/29) 75/30
 
 
جدول 4. مقایسه زوجی میانه قطر هاله عدم رشد در سیلرهای مورد بررسی، با استفاده از آزمون Mann-Whitney
نوع سیلر تعداد (چارک سوم- چارک اول) میانه  
 
Z
P-value نتیجه
ZOE
Metapex
30
30
(93/50 - 73/48) 65/49
(30/32 - 18/30) 80/31
 
655/6-
001/0 اختلاف میانه­ها معنی دار است.
ZOE
Sealapex
30
30
(93/50 - 73/48) 65/49
(23/31 - 80/29) 75/30
 
655/6-
001/0 اختلاف میانه­ها معنی دار است.
Metapex
Sealapex
30
30
(30/32 - 18/30) 80/31
(23/31 - 80/29) 75/30
 
004/3-
003/0 اختلاف میانه­ها معنی دار است.
 
 
 
 
 
بحث
 
حذف میکروارگانیسم ها از کانال ریشه و پیشگیری از عفونت مجدد کانال ریشه درمان شده هدف اصلی درمان اندودانتیک میباشد.20 پاکسازی کامل کانال­ به روش مکانیکی در دندان­های شیری به ­علت شکل پیچیده کانال، ممکن نمی باشد. همچنین باقی ماندن باکتری ها در کانال ریشه موجب شکست درمان می شود. به همین سبب جهت افزایش موفقیت درمان، از مواد با خاصیت ضدمیکروبی جهت پرکردن کانال­ها استفاده
می شود.22و21 در این مطالعه قارچ کاندیدا آلبیکانس مورد بررسی قرار گرفت. انتخاب این قارچ به دلیل نقش اثبات شده آن در عفونت های اولیه کانال ریشه و دندان های با درمان قبلی شکست خورده بوده است. 23و20
مواد مختلفی جهت پرکردن کانال ریشه در دندان های شیری وجود دارد که اکثریت مواد خاصیت ضد میکروبی ثابت شده ای دارند. اغلب مواد پرکننده کانال ریشه حاوی ترکیبات اوژنول یا کلسیم هیدروکساید هستند.ZOE  حاوی ترکیبات اوژنول و Sealapex وMetapex  هر دو حاوی کلسیم هیدروکساید
می باشند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که خاصیت ضد قارچ ZOE از دو ترکیب دیگر بیشتر است و بیشترین قطر هاله عدم رشد مربوط به ZOE
می باشد. نتایج مطالعه Kaplan 24 نیز مانند نتایج مطالعه حاضر بود و نشان داد ZOE بیشترین اثر ضد قارچ را بین انواع سیلرهای کانال ریشه دارا است.
ویژگی ضدمیکروبی مواد پرکننده کانال با بیس کلسیم هیدروکساید، با آزاد­­­سازی یون هیدروکسیل ایجاد
می شود. یون هیدروکسیل، پروتئین ها را دناتوره
می کند و موجب تخریب DNA میکروب می­گردد. همچنین pH قلیایی این مواد  آنزیم­های غشاء سلولی میکروب­ها را غیرفعال کرده و موجب مرگ میکروب ها می شود.13 از آن­جایی که خمیر Metapex و سمان Sealapex هر دو بیس کلسیم هیدروکساید دارند، شاید بتوان بالاتر بودن خاصیت ضدمیکروبی Metapex را به ترکیبات یدید موجود در ساختار آن نسبت داد. ترکیبات یدید مشابه کلسیم هیدروکساید، خاصیت  ضد میکروبی دارند. همچنین بالاتر بودن ویژگی ضد میکروبی Metapex  ممکن است به دلیل حلالیت بالاتر این ماده در آب باشد که با سهولت بیش­تری در محیط آگار حرکت نموده و تاثیر ضدمیکروبی خود را ایفا
می نماید.17 بدلیل باقیماندن رطوبت به­دنبال آماده سازی و شستشوی کانال­ها در داخل کانال ریشه، توبول­های عاجی و کانال­های فرعی شاید بتوان گفت که حلال بودن ماده پرکننده کانال در آب در شرایط طبیعی دندان­ها هم به لحاظ ایفای اثر ضدمیکروبی آن مفید باشد. اگرچه در شرایط محیط دهان شاید این حلالیت به پاک شدن زودتر از موعد این خمیر از کانال ریشه منجر گردد.Metapex  که خمیر از پیش آماده شده ای
می باشد، با توجه به عدم نیاز به مخلوط نمودن نیز منجر به صرفه جویی زمانی در پروسه پالپکتومی
می گردد. همچنین از لحاظ قیمت به صرفه می­باشد.17
در مطالعه Siqueira و همکاران نیز ZOE خاصیت ضد میکروبی بیشتری نسبت به Sealapex داشت که با یافته مطالعه حاضر همخوانی دارد. 25 در مطالعه Reddy و همکاران نیز اثر ضد میکروبی ZOE از ترکیبات حاوی کلسیم هیدروکساید بیشتر بود.1  Harini Priya و همکاران نیز به این نتیجه رسیدند که ZOE خاصیت ضد میکروبی بیشتری نسبت به ترکیبات حاوی کلسیم هیدروکساید از جمله Metapex دارد که با نتایج مطالعه حاضر همسو می باشد.26 Rafiei و همکاران به این نتیجه رسیدند که کلسیم هیدروکساید اثر مهاری کمی بر روی کاندیدا آلبیکانس دارد.20 Miyagak و همکاران در مطالعه­ خود دریافتند که Sealapex خاصیت ضد میکروبی علیه کاندیدا آلبیکانس ندارد. شاید بتوان علت تفاوت در نتایج را به محدودیت­های روش Agar Diffusion  نسبت داد.27
در این مطالعه از روش سنجش  Agar Diffusionبرای بررسی قابلیت ضد قارچ مواد مورد آزمایش استفاده شد که شایع­ترین روش آزمایشگاهی مورد استفاده برای بررسی این قابلیت مواد است. نتایج ADT  تحت تأثیر توانایی انتشار مواد در داخل آگار بوده علاوه بر این نحوه انتشار و تلقیح گونه میکروبی بر روی محیط آگار، استاندارد­­سازی غلظت گونه میکروبی مورد بررسی، انتخاب کنترل مناسب، انکوباسیون، نحوه اندازه گیری مهار رشد، همگی بر نتایج گزارش شده تأثیر می گذارند. از مزیت­های این روش آسان بودن اجرا و امکان مقایسه مستقیم خاصیت ضد میکروبی مواد بر روی یک پلیت می باشد.11
 اگرچه روش Agar diffusion به دلیل سهولت کاربرد شایع­ترین روش مورد استفاده می باشد، جهت تعمیم نتایج آن به شرایط کلینیکی باید محدودیت­های این تکنیک را مدنظر قرار داد. به طور مثال در این تکنیک قابلیت زیست و حیات میکروارگانیسم­ها بررسی و مقایسه
نمی شود و برای به­دست آوردن نتایج دقیق، نیاز به استاندارد کردن و کنترل فاکتورهای بسیاری است.11
نتیجه گیری
براساس یافته های این مطالعه، خاصیت ضد قارچ   ZOE بیش­تر از Sealapex و  Metapexاست.
 
 
 

 
 
 
References
1.      Reddy S, Ramakrishna Y. Evaluation of Antimicrobial Efficacy of Various Root Canal Filling Materials Used in Primary Teeth: A Microbiological Study. J Clin Pediatr Dent 2007; 31(3): 195-9.
2.      Fuks AB. Pulp therapy in primary teeth. In: Pinkham JR, Casamassimo PS, Mc Tigue DJ, Fields HW, Nowak AJ. Pediatric dentistry: Infancy through adolescence. 4th ed, St. Louis, Elsevier Saunders 2005; 375-93.
3.      Siqueira JF, Rocas IN. Endodontic microbiology. In: Torabinejad M, Walton RE. Endodontics: principles and practice. 4th ed, St. Louis, Saunders Elsevier 2009; 38-48.
4.      Siqueira JF, Rocas IN. Microbiology and treatment of endodontic infections. In: Hargreaves KM, Cohen S. Cohen’s pathwayes of the pulp. 10th ed, Philadelphia, Mosby Elsevier, 2011; 559-600.
5.      Baumagartner CJ, Siqueria JF, Dedgley CM, Kishen A. Microbiology of endodontic disease. In: Ingle JI, Bakland LK, Baumagartner JC. Ingle’s endodontics6. 6th ed, Hamilton, BC Decker Inc, 2008; 221-308.
6.      Siqueira JF, Sen BH. Fungi in endodontic infections. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004; 97(5): 632-41.
7.      Baumagartner JC, Watts CM, Xia T. Occurence of Candida albicans in infections of endodontic origin. J Endod 2000; 26(12): 695-8.
8.      Siqueira JF, Rocas IN. Polymerase chain reaction–based analysis of microorganisms associated with failed endodontic treatment. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004; 97(1): 85-94.
9.      Al-shwaimi E. Evaluation of antimicrobial effect of root canal sealers. Pakistan oral & Dent J 2011; 31(2): 432-5.
10.  Saha S, Samadi F, Jaiswal JN, Ghoshal U. Antimicrobial activity of different endodontic sealers: An in vitro evaluation. J Indian Society Pedod Prev Dent 2010; 28(4): 251-7.
11.  Lai CC, Huang FM, Yang HW, Chan  Y, Huang MS, Chou MY, et al. Antimicrobial activity of four root canal sealers against endodontic pathogens. Clin Oral Invest 2001; 5(4): 236–9.
12.  Praveen P, Anantharaj A, Venkataragahavan K, Prathibha S, Sudhir R, Jaya AR. A review of obturating materials for primary teeth. Streamdent 2011; 2(1): 42-4.
13.  Ozalp N, Saroglu I, Sonmez H. Evaluation of various root canal filling materials in primary molar pulpectomies: an in vivo study. Am J Dent 2005; 18(6): 347–50.
14.  Mortazavi M, Mesbahi M. Comparison of zinc oxide and eugenol, and Vitapex for root canal treatment of necrotic primary teeth. Int J Paed Dent 2004; 14(6): 417–24.
15.   Desai SH, Chandler N. Calcium Hydroxide–Based Root Canal Sealers: A Review. J Endod 2009; 35(4): 475–80.
16.  Sipert CR, Hussne RP, Nishiyama CK, Torres SA. In vitro antimicrobial activity of Fill Canal, Sealapex, Mineral Trioxide Aggregate, Portland cement and EndoRez. Int Endod J 2005; 38(8): 539–43.
17.  Mickel A, Nguyen T, Chogle S. Antimicrobial activity of endodontic sealers on Enterococcus faecalis. J Endod 2003; 29(4): 257–8.
18.  Fuss Z, Weiss E, Shalhav M. Antimicrobial activity of calcium hydroxide containing endodontic sealers on Enterococcus faecalis in vitro. Int Endod J 1997; 30(6): 397–402.
19.   Gautam, S, and B Rajkumar. Antimicrobial efficacy of Metapex (Calcium hydroxide with Iodoform formulation) at different concentrations against selected microorganisms-An in vitro study. Nepal Med Coll 2011: 13(4); 297-300.
20.  Rafiei N, Eftekhar B, Rafiei A, Pourmahdi Borujeni M, Zarrin M. Evaluating the Effectiveness of Iranian and Korean Injectable Intracanal Calcium Hydroxide on Candida albicans, In vitro. Jundishapur J Microbiol 2012; 5(3): 470-3.(persian)
21.  Kayaoglu G, Erten H, Alac am T, Ørstavik D. Short-term antibacterial activity of root canal sealers towards Enterococcus faecalis. Int Endod J 2005; 38(10): 483-88.
22.  Himel VT, Mcspadden JT, Goodis HE. Instruments, materials, and devices. In: Cohen S, Hargreaves KM. Cohen’s pathways of the pulp. 10th ed, Philadelphia, Elsevier Saunders, 2011; 269-82.
23.  Al-Nazhan S, Al-Obaida M. Effectiveness of a 2 % chlorhexidine so  lution mixed with calcium hydroxide against Candida albicans. Aust Endod  J,  2008; 34(3):133-5.
24.  Kaplan AE, Picca M, Gonzalez MI, Macchi RL, Molgatini SL. Antimicrobial effect of six endodontic sealers: an in vitro evaluation. Endod Dent Traumatol 1999; 15(1): 42-5.
25.  Siqueira JF, Goncalves R. Antibacterial activities of root canal sealers against selected anaerobic bacteria. J Endod 1996; 22(2): 79-80.
26.  Harini Priya M, Sham SB, Sundeep Hegde K. Comparative evaluation of bactericidal potential of four root canal filling materials against microflora of infected non vital primary teeth. J Clin Pediatr Dent 2010; 35(1): 23–30.
27.  Miyagak DC, de Carvalho EM, Robazza CR, Chavasco JK, Levorato GL. In vitro evaluation of the antimicrobial activity of endodontic sealers. Braz Oral Res 2006; 20(4): 303-6.
 
 
Original article
 
 

Comparison of antifungal effect of ZOE, Metapex and Sealapex on Candida Albicans
Somayeh Khoramiyan Toosi1*
1. Dept. of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Alborz University of Medical Sciences
* Corresponding Author: so_khoramian@yahoo.com
 
 

Abstract
Background & Aim: The antiseptic characteristic of root canal filling materials seems very critical in pulpectomy procedure to eliminate residual pathogens of root canals. The aim of this laboratory study was to compare the antifungal activity against Candida albicans of ZOE with calcium hydroxide root canal filling pastes (Sealapex and Metapex).
 Methods: An exprimental study was conducted and agar diffusion inhibitory test was used to assess antifungal activity. Thirty 10-cm-diameter dishes with four mm thickness of agar inoculated with Candida albicans were used and four five-mm-diameter wells per dish at equidistant points were filled with the three test root canal filling pastes (ZOE, Sealapex and Metapex) and distilled water as a negative control. After incubation of the plates at 37oC for 48 h, the diameter of the zones of fungal growth inhibition produced around the wells was measured (in mm) with a caliper. Kruskall-Wallis test was used to analyse the data. Level of significancy was less than 0.05.
Results: Kruskall-Wallis test indicated that there were statistically significant differences (p<0.001) among median of the zones of fungal growth inhibition produced by the 3 different materials. Median diameter of inhibition zones of fungal growth was significantly higher in ZOE than both Metapex (p<0.001) and Sealapex (p<0.001).
Conclusion: Based on the results of this study, it appears that ZOE has more antifungal activity than Metapex and Sealapex.
Key words: Pulpectomy, Candida Albicans, Root canal filling materials

Abstract (6299 Views) | Full-Text (PDF) (1213 Downloads)   |   Highlights
 
Original article
 
 

Comparison of fluoride uptake of three fluoride varnishes on primary teeth enamel
Ahmad Jafari 1,2, Parviz Shafagh 3, Ghasem Mighani 4*
 1. Dept. of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Alborz University of Medical Sciences.
 2. Research Center for Caries prevention, Dept. of Community Oral Health, School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences.
 3. Postgraduate student, Dept. of Endondontics, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences.
 4. Dept. of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences.
Corresponding Author: mighanig@sina.tums.ac.ir
     
Abstract
Background: The amount of fluoride uptake is an important factor of varnish fluoride to choose it for use. The purpose of this study was to compare of primary teeth’s fluoride uptake among three kinds of sodium fluoride varnishes (Ariadent, Voccu and Soltan).
Materials and Methods:An experimental study was done on  three kinds of sodium fluoride varnishe (including Ariadent, Soltan and Vocco ones). Twenty-five extracted primary molar were set in each groups. Amount of fluoride uptake and efficacy among these three varnish models were evaluated. Each tooth was devided in halfs in mesiodistal direction while each half was randomly selected in case and experimental subgroups. Roots were also removed. All surfaces; except enamel, was covered by polish and then varnishefluoride was applied on enamel surface. For 24 hours followed by inserting to 10 cc deionized water. Two steps of adding KOH 0.2 mol and percloric acid (HClO4) 0.5 mol each one for 30 seconds were performed. All specimens were soluted in 10 cc deionized double washed water and shaked with shaker. Next all samples were prepared by Acid Etch Enamel Biopsy method for determining fluoride concentrations with spectrophotometer. Data  was analyzed by variance, one way variance and Games-Howell test. The level of significancy was less than 0.01.
Results:The results showed that fluoride uptake was different for studied varnishes while applicating Sultan varnish showed highest fluoride amount in teeth. Comparison between Vocco and Ariadent showed significant difference as well as Sultan and Ariadent varnish (p-value 0.014 and 0.016 consequenly), but there was no significant difference between Vocco and Soltan varnishes.
Conclusion: Fluoride uptake could help us to choose varnish beside with other characteristics like easily applying, the color remaining on teeth, packing, flavor, durability. The results and findings proved that among three evaluated sodium fluoride varnishes, the Sultan showed better efficacy and potency in aspect of tooth uptaking fluoride.
Key words: Fluoride uptake, Oral health,Varnishes, Tooth

Abstract (2613 Views) | Full-Text (PDF) (562 Downloads)   |   Highlights
 
Original article
 
 

Dermatoglyphics and Hypodontia
Behjatolmolook Ajami 1,  Naser Mahdavi Shahri 2, Masoumeh Ebrahimi 3*, Narges Ghavidel 4
 1. Dental Research Center ,School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences
 2. Dep.Biology,School of sciences,Ferdowsi University of Mashhad
 3. Dental Research Center ,School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences
 4. Dentist
Corresponding Author: ebrahimima@mums.ac.ir
 

Abstract
Introduction: There are several studies in relation to dermatoglyphics with some fields in dentistry. The objective of this study is evaluation of relation between dermatoglyphics and hypodontia in cases with congenital hypodontia.
Materials & Methods: In this case-control study, 20 cases with hypodontia and 20 cases as control group were selected from those referred to Mashhad Dental School. Ink  method was used in this study.Data analyzed with SPSS, and T-test with significancy of 0.05 was used for statistical analyses.
Results: T-test showed no significant difference between the mean number of ridge count in the left and right hands of the subjects. .T-test showed significant difference between both groups in frequency of loop pattern type of the finger tips.  (P=0.01). Also there is no significant difference between both study groups in frequency of types of arch and whorl patterns of the finger tips.
Conclusion: Dermatoglyphics may be considered in diagnosis of hypodontia; however further researches in large groups especially according to dermatoglyphics' qualitative characteristics in cases with congenital hypodontia is needed.
Key words: Hypodontia, Dermatoglyphics, Prevalence
 

Abstract (3523 Views) | Full-Text (PDF) (983 Downloads)   |   Highlights
 
Original article
 
 

Evaluation of oral health status of disabled students in a primary school
Ahmad Jafari 1, 2, Atefeh Gohari 3, Mehdi Soroush 4*
 1. Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Alborz University of Medical Sciences.
 2. Research Center for Caries prevention, Dept. of Community Oral Health, School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences.
 3. Dept. of Endondontics, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences.
 4. Department of Community Oral Health, School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences.
Corresponding Author: soroushdds@gmail.com
 

Abstract
Background and Aims: Disability is a global concern, involving a wide range of world’s population in all ages and social classes. Persons with disabilities have diverse personal factors with differences in gender, age, socioeconomic status, sexuality, ethnicity, or cultural herit­age. Women with disabilities experi­ence the combined disadvantages associated with gender as well as disability. People who experience mental health conditions or intellectual impairments appear to be more disadvantage in many settings than those who experience physical or sensory impairments. Children and adolescents with disabilities appear to have poorer oral health than their nondisabled counterparts. Variable access to dental care, inadequate oral hygiene and disability-related factors may account for the differences.
Materials and Methods:  This observational study includes 51 mentally disabled school children aged 6 to 17 years old, live in Tehran, district18. All patients were examined for Plaque Index, Gingival Bleeding Index, DMFT/DMFT and Calculus Index by a dentist and under fluorescent light, by means of a mirror and a periodontal probe.
Results: Average Plaque Index of the students was 1.74±0.66, GBI was 0.28, average of calculus Index was 0.06, DMFT was 5±4.3 and DMFT was 2.3±4.9.
Conclusion: Results of this study confirms that disabled children of Tehran have poorer oral and dental condition in comparison with normal children. Therefore preventive oral hygiene programs and easy-access dental services allocating to disabled people are needed.
Keywords: Oral health condition, Mentally disabled children, School children.

Abstract (4353 Views) | Full-Text (PDF) (627 Downloads)   |   Highlights
 
Original article
 
 

Prevalence of tongue anomalies in children referred to Guilan Faculty of Dentistry, Rasht
Maryam Rabiei 1*, Seyed Ahmad Musavi 2, Saba Najafi 3
 1. Dept. of Oral & Maxillofacial Medicine, Faculty of Dentistry, Guilan University of Medical Sciences.
 2. Dept. of Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Guilan University of Medical Sciences.
 3. Dentist, Faculty of Dentistry, Guilan University of Medical Sciences.
Corresponding Author: rabiei@gums.ac.ir
 

Abstract
Introduction: Oral mucosa frequently reveal different appearance, in some way they resulted in complain with pain and sensation. The aim of this study was determining the frequency of tongue variation composed of Geographic Tongue, Fissure Tongue, Ankyloglossia in children who was seeking for dental treatment in Guilan faculty of dentistry (2015-2016).
Methods: This cross-sectional study was carried out by 185 outpatients who recruited in this study. Their mouth was examined and tongue anomalies were noted. Demographic information was recorded. Their parent’s tongues were examined too. Data’s performed in SpSS V21 and statistical analysis was provided by χ2 test.
Result: prevalence of tongue anomalies was 7% Ankyloglossia (3.8%complete, 3.2% partial), 5.4% geographic tongue, 4.3% fissure, 0.5% Median rhomboid glossitis as respectively. Occurrence of fissure tongue & geographic tongue simultaneously, geographic tongue with ankyloglosia, present of variation in their parents, and Consanguineous marriage were significantly in these subjects (P<0.05).
Conclusion: along with geographic tongue, fissure tongue and Ankyloglossia association which pointed in most studies this study magnify that it may etiologically inherited congenital.
Key words: Child- Tongue, Tongue, Fissured  

Abstract (3170 Views) | Full-Text (PDF) (744 Downloads)   |   Highlights
 
Original article
 
 

Efficacy of educational intervention on plaque index among pre-school children
Mehdi Ghandehari Motlagh 1,  Rana Azami 2, Bentolhoda Ghandehari Motlagh 3, Hosein Afshar1*
 
 1. Dep. of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, Tehran,  Iran
 2. Dentist
 3. Dental student, School of Dentistry, Shahid Sadooghi University of Medical Sciences, Yazd,  Iran
Corresponding Author: hoafshar@tums.ac.ir
 

Abstract
Introduction: Dental plaque is the main factor of tooth caries and periodontal diseases, especially in childhood which is preventable by oral health education. We studied on efficacy of some interventional methods.
Materials & Methods: Ten kindergartens With 126 three till five year-old kids randomly were participated in a randomized clinical trial in Amol, a city in the North of Iran. Effective factors in attending in study were no systematic diseases, not using medicines, no heavy crowding or no wearing appliances. Plaque was measured by Silness and Leo index. Groups are: 1.Tooth brushing instructions to children themselves, 2. tooth brushing instructions to children with a gift, 3. tooth brushing instructions to mothers and brushing under supervision of parents, 4.health instruction to mothers and brushing by parents, 5.health instruction to trainers and brushing by children. Dental visit was done 0, 1 week, 1 month and 3 months later in the morning, before having breakfast.
Results: Groups 5, 4, 2, and 3 had more reduction in plaque index respectively.
Conclusion: This study showed that kindergarten trainers have more ability to teach children with various teaching techniques.
Key words: Plaque index, Educational intervention, Clinical trial 

Abstract (3429 Views) | Full-Text (PDF) (553 Downloads)   |   Highlights
 
Case Report
 
 

Dental reconstruction in hypohydrotic ectodermal dysplasia: case report
Katayoun Salem1, Fatemeh Moazami2*
1.  Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran .Iran
2.  Postgraduate student, Dept. of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran .Iran
Corresponding author: Fatemeh Moazami
E mail: ft.moazami88@yahoo.ca  
 

Abstract
Background and aim: Ectodermaldysplasia is a hereditary disorder of ectodermthat involvesteeth, skin, and hair, nails, salivary, lacrimal and sweat glands. The most common type of diseaseishypohydrotic ectodermal dysplasia that is inherited as recessive x-linked trait.
The main clinical symptoms are dry skin, sparse thinhair, small brittle nails, hyperkeratosis of palms and soles, complete or partial missing of sweat glands, hypodontia and oligodontia.
Case report:The patient was a six years oldfemalewith hypohydrotic ectodermal dysplasia with the chief complaint of difficult eating. The clinical and radiographic examinations showed conical teeth and microdontia, hypodontia, increased overbite, and atrophic alveolar ridge. The oral rehabilitation was performed by constructing overdentures on both jaws.The oral functions including mastication, speaking and esthetics were improved to a large extent.
Key words: HypohydroticEctodermal dysplasia, Oral rehabilitation, Removable denture


Export as: HTML | XML | RSS

© 2021 All Rights Reserved | Iranian Journal of Pediatric Dentistry

Designed & Developed by : Yektaweb